Kwota wolna od zajęcia Maj 2016

Kwota wolna od zajęcia Maj 2016
okres obowiązywania:
od  1.05.2016 do  31.05.2016

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Kwota wolna od zajęcia w przypadku tytułów wykonawczych wystawionych w maju 2016 r. wynosi 12.937,92 zł.

Podstawa prawna: art. 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.).