ZUS Składki 2015

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenia społeczne **
styczeń – marzec
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
Z dobrowolnym
ubezpieczeniem                  757,76 zł
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia                     699,56 zł
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne ***
kwiecień – grudzień
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem         754,67 zł
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia             696,47 zł
chorobowego

Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem         279,41 zł
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia             279,41 zł
chorobowego

Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem        58,20 zł
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia           58,20 zł
chorobowego

Ograniczenie podstawy wymiaru składek

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2015 r. – 118 770 zł.

Terminy rozliczania i opłacania składek

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
  • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.