Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców

okres obowiązywania:  

od  1.06.2016 do  30.06.2016

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować powyższy obowiązek za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

 

Miesiąc

czerwiec 2016 r.

Równowartość 15.000 euro

65.730 zł

Tabela NBP
(nr)

z dnia 31.05.2016 r.
103/A/NBP/2016

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) – art. 22 ust. 1.

Archiwum

 Maj 2016