Odsetki od zaległości podatkowych

Podstawowe odsetki od zaległości podatkowych

okres obowiązywania:  

od  9.10.2014

8 % rocznie

(Mon. Pol. z 2014 r. poz. 905,
z 2016 r. poz. 20)

Podstawowe odsetki od zaległości podatkowych stosuje się na podstawie art. 56 Ordynacji podatkowej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. nr 165, poz. 1373 z późn. zm.)