Składki ZUS 2016

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
Z dobrowolnym
ubezpieczeniem                  772,96 zł
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia                     713,35 zł
chorobowego

Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

O wysokości składki zdrowotnej dowiemy się w drugiej połowie stycznia gdy GUS poda wysokość wynagrodzenia za czwarty kwartał 2015 r.

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem        59,61 zł
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia           59,61zł
chorobowego

Terminy rozliczania i opłacania składek

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
  • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.