Umowa przedwstępna a zadatek

Umowa przedwstępna a zadatek

Może się zdarzyć, że będziecie Państwo zawierali z kontrahentem tzw. umowę przedwstępną sprzedaży, czyli taką, w której Państwo i kontrahent zobowiązujecie się do zawarcia w określonym terminie drugiej, już ostatecznej umowy. W takiej sytuacji również można żądać zadatku.

Zastrzeżcie prawo odstąpienia od umowy będzie można odzyskać towar.

Zastrzeżenie prawa odstąpienia od umowy polega na tym, że jedna albo każda ze stron umowy może od niej odstąpić bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. Konieczne jest jednak, by zastrzeżenie o umownym prawie odstąpienia było ograniczone terminem, w ciągu którego będzie można odstąpić od umowy . Brak oznaczenia terminu, w ciągu którego można odstąpić od umowy powoduje, że całe zastrzeżenie o umownym prawie odstąpienia jest nieważne. W umowie powinno być również określone, czy przysługuje ono Nam czy też kontrahentowi. Prawo odstąpienia od zawartej umowy można zastrzec na wypadek, gdyby Nasz klient nie wywiązał się należycie ze swojego zobowiązania albo w ogóle go nie wykonał.

Przykład

W umowie sprzedaży zawartej z kontrahentem, zamieszczone zostało zastrzeżenie : Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy , jeżeli Kupujący do dnia tego i tego nie zapłaci za zakupiony towar. Jeżeli towar został już dostarczony a kontrahent nie zapłacił w w terminie, a Państwo skorzystaliście z prawa odstąpienia od umowy, można albo domagać się zwrotu towaru, albo zapłaty odszkodowania które w tym przypadku będzie odpowiadało wartości umownej dostarczonego towaru.

Co w przypadku kiedy nie jesteśmy pewni, że będziemy mogli wykonać umowę?

Jeżeli w dniu podpisania umowy, nie jesteśmy pewni czy z różnych powodów nie będziemy mogli jej wykonać, zawrzyjmy w umowie postanowienie, które uprawni Nas do odstąpienia od niej w czasie jakiego potrzebujemy do uzyskana takiej pewności. Odstąpienie przy takim zastrzeżeniu umownym nie narazi Państwa na żadne konsekwencje.

Kara umowna nie może być przewidziana za to, że klient nie wykonał zobowiązania finansowego. Nie można zastrzec kary umownej na wypadek, gdyby kontrahent nie zapłacił za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Można natomiast przewidzieć karę umowną dla kontrahenta za to, że nie wykona On jakiegoś innego zobowiązania (niepieniężnego) przewidzianego w umowie.

Kara umowna w umowach sprzedaży.

Może się zdarzyć, że to Państwo będziecie występowali w roli kupującego ( zamawiając choćby towar ). W takiej sytuacji można zmobilizować kontrahenta do terminowej dostawy towaru. Warto zawrzeć w umowie zapis, iż jeżeli nie dostarczony zostanie towar w terminie, można od umowy odstąpić i żądać zapłaty kary umownej w wysokości z góry przewidzianej w umowie.

Kara umowna w tym przypadku będzie formą rekompensaty za Państwa stracony czas.