Wysokość Kosztów Egzekucyjnych

Wysokość Kosztów Egzekucyjnych

Opłaty egzekucyjne

Na koszty egzekucyjne składają się dwie opłaty:

Opłata stosunkowa: nalicza się ją w przypadku egzekucji świadczeń o charakterze pieniężnym, a jej wysokość jest uzależniona od wartości egzekwowanego zobowiązania.

W myśl art. 49 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji stanowi ona 15% świadczenia, nie może być jednak niższa niż 1/10 i wyższa niż trzydziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Skierowanie egzekucji do wierzytelności skutkuje tym, że z wynagrodzenia za pracę, świadczenia emerytalno-rentowego, zasiłków, stypendiów oraz rachunków bankowych pobiera się opłatę równą 8% wartości całości, ale nie może być to mniej niż 1/20 i więcej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłata ta jest pobierana od dłużnikowi po dokonaniu czynności egzekucyjnych wraz z wyegzekwowanym świadczeniem proporcjonalnie do jego wysokości.

Opłata stała: odwrotnie do opłaty stosunkowej jest pobierana przed wszczęciem egzekucji. Dotyczy świadczeń niepieniężnych. Jest to uzależnione od rodzaju dokonywanych czynności i wynosi :

50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – podczas odebrania rzeczy przez komornika,

40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w przypadku przejęcia nieruchomości, usunięcia z niej przedmiotów lub eksmisji,

25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – syndyk masy upadłości lub zarządcy w posiadanie majątku upadłego

3% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – opłata pobierana za każdą rozpoczętą godzinę pracy komornika przy licytacji, a także podczas czynności niebędących czynnościami egzekucyjnymi (należy do nich np. poszukiwanie majątku)

1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – doręczenie zawiadomień sądowych

Należy pamiętać o tym, że opłaty egzekucyjne nie są wynagrodzeniem komorników. To wpływy na rzecz działalności egzekucyjnych  oraz na pokrycie wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem kancelarii komorniczych. To po prostu zabezpieczenie i sposób na to, by zmotywować dłużnika do uregulowania swoich długów przed wszczęciem egzekucji komorniczej.

Sposoby egzekucji

Jeden dłużnik i kilka sposobów egzekucji? Nie powinno to nikogo dziwić. Takie działanie jest zgodne z Kodeksem postępowania cywilnego. Wierzyciel ma prawo w jednym wniosku zlecić kilka sposobów egzekucji przeciw jednemu dłużnikowi. Oznacza to, że równocześnie może być wykonana np. egzekucja z wynagrodzenia za pracę, z nieruchomości, lokat oraz emerytury.

Rodzaje egzekucji

Jakie są sposoby przeprowadzenia egzekucji? Jakie składniki majątku może przejąć komornik? Należą do nich przede wszystkim:

– nieruchomości,

– ruchomości,

– wynagrodzenie za pracę,

– rachunki i produkty bankowe,

– wierzytelności,

– inne prawa majątkowe (np. akcje, udziały w spółce).

Opłaty dodatkowe

Dłużnik ponosi także koszty zwrotu wydatków powstałych w trakcie postępowania egzekucyjnego. Mowa tu o pokryciu kosztów następujących czynności:

– ogłoszenia,

– wynagrodzenia biegłych,

– transportu specjalistycznego,

– przejazdów do siedziby komornika,

– wynagrodzenia dla osób biorących udział w czynnościach egzekucyjnych,

– przelewy bankowe lub pocztowe,

– doręczenie korespondencji,

– pozyskiwanie niezbędnych informacji.