Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku

Zgodnie z Ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę od 1 stycznia 2017 r. wynosi ono 2000 zł brutto. Płaca minimalna ma wpływ na wiele świadczeń – dowiedz się, jak obliczyć wysokość 7 kwot, które są od niej uzależnione.

1. Maksymalny pułap odprawy

Chodzi to o odprawę przewidzianą w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Wysokość odprawy zależy od zakładowego stażu pracy, ale jednocześnie nie może przekraczać 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Maksymalny pułap odprawy = 2000 zł x 15 = 30.000 zł.

Powyższe ograniczenie nie oznacza jednak, że odprawa nie może być wyższa. Można bowiem podwyższyć ten pułap w porozumieniu ze związkami zawodowymi czy przedstawicielami pracowników.

2. Dodatek za pracę w nocy

Dodatek za pracę w porze nocnej stanowi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (1518 § 1 Kodeksu pracy). W celu obliczenia dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach, obowiązujące minimalne wynagrodzenie należy podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w tych miesiącach, a następnie wyliczyć 20% tej kwoty. Przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu, należy rozumieć obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy.

Dodatek za pracę w nocy = (2000 zł : liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu) x 20%

3. Minimalne odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy w związku z mobbingiem – art. 943 § 4 Kodeksu pracy

Minimalne odszkodowanie = 2000 zł

4. Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy lub przestoju – art. 81 § 1 i 2 Kodeksu pracy

Minimalne wynagrodzenie za czas gotowości do pracy lub przestoju = 2000 zł

5. Podstawa wymiaru zasiłków

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek finansowanych przez pracownika w kwocie odpowiadającej (łącznie 13,71% tego wynagrodzenia).

Od 1 stycznia 2017 r. przestaje obowiązywać przepis, na podstawie którego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w przypadku osób w pierwszym roku pracy nie mogła być niższa od kwoty stanowiącej 80% minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez pracownika, tj. Łącznie 13,71%.

6. Minimalne odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu – art. 183d Kodeksu pracy

Minimalne odszkodowanie = 2000 zł

7 Kwoty wolne od potrąceń

Przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne pracownik zatrudniony na cały etat musi otrzymać wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 871 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odliczeniu podlega także składka na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota podlegająca ochronie nie może być zatem niższa niż minimalne wynagrodzenie netto.