Dochodzenie należności z nieruchomości dłużnika

 

Dochodzenie należności z nieruchomości dłużnika

We wniosku egzekucyjnym składanym do komornika musimy określić sposób lub kilka sposobów egzekucji. Bardzo ważną zasadą jest, że przedmioty, które mają zostać poddane egzekucji, muszą zostać dokładnie określone.

Jednym ze sposobów odzyskania należności jest egzekucja z należących do dłużnika:

nieruchomości

–spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

–lokalu stanowiącego nieruchomość.

Musimy pamiętać aby wykazać i jest to bardzo ważne jaką konkretnie nieruchomość bądź prawo komornik ma zająć.

Dlatego we wniosku trzeba podać:

–numer księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości

–informacji, w którym sądzie jest prowadzona księga wieczysta

–miejsce położenia nieruchomości dłużnika.

Ważne

Jeśli nie podamy we wniosku egzekucyjnym tych danych, komornik nie rozpocznie egzekucji Państwa należności. Oczywiście komornik wezwie Nas do uzupełnienia tych danych.

Musimy również pamiętać o tym, że trzeba wycenić nieruchomość.

Wniosek taki powinniśmy złożyć do komornika, po miesiącu po tym, jak otrzymamy odpis zawiadomienia, które komornik wysłał do Naszego dłużnika.

Opis i oszacowanie nieruchomości przeprowadza rzeczoznawca majątkowy, który sporządza tzw. operat szacunkowy.

Pamiętać musimy także aby złożyć odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości oraz wyciąg z ewidencji gruntów i budynków.

Musimy również pamiętać aby sprawdzić czy nieruchomość, z której ma być prowadzona egzekucja należy do Naszego dłużnika, czy też stanowi wspólną własność dłużnika i jego małżonka na prawach ustawowej wspólnoty małżeńskiej.

Bardzo ważne

Jeżeli okaże się że nieruchomość stanowi wspólną własność musimy uzyskać klauzulę wykonalności orzeczenia sądu przeciwko współmałżonkowi Naszego dłużnika. Bez klauzuli wykonalności wydanej przeciwko małżonkowi dłużnika Komornik rozpocznie postępowanie egzekucyjne, ale nie będzie mógł dokonać dalszych czynności ( choćby licytacji nieruchomości i jej sprzedaży)

Bez klauzuli wykonalności nadanej przeciwko małżonkowi sąd dokona wpisu do księgi wieczystej, z którego będzie wynikać, że nieruchomość jest zajęta przez komornika .Bez takiego wpisu dłużnik mógłby sprzedać nieruchomość, a jej nabywca nawet nie wiedziałby o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym.

Podsumowując

Należy pamiętać

Składamy wniosek egzekucyjny w którym konkretnie określamy jaką nieruchomość ma zająć komornik

Wyceniamy nieruchomość

Sprawdzamy czy nieruchomość nie stanowi własności dłużnika i jego małżonka na prawach ustawowej wspólnoty małżeńskiej.