Nowe uprawnienia dla Komorników od Września 2016

Nowe uprawnienia dla Komorników od Września 2016

Po pierwsze wprowadzona zostaje możliwość elektronicznego zajęcia rachunku bankowego dłużnika. Ma to być możliwe za pomocą systemu przygotowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową. „Droga od uzyskania informacji o posiadaniu rachunku przez dłużnika do zajęcia znacznie się skróci.

Dokona się to jednym kliknięciem w systemie, który będzie się komunikował z systemem Krajowej Izby Rozliczeniowej, która z kolei komunikuje się z bankami. Krajowa Izba Rozliczeniowa ma otrzymywać za każde zajęcie 50 groszy. Same opłaty egzekucyjne się nie zmienią, w przypadku rachunku bankowego to 8 proc. wartości wyegzekwowanego świadczenia.

Pojawia się pytanie czy to zwiększy skuteczność w odzyskiwaniu należności od dłużników. Z wieloletniego doświadczenia można się pokusić o stwierdzenie, iż wcale tak być nie musi. Generalnie dłużnik, jeżeli nie chce zapłacić bądź nie ma z czego zapłacić to żadne elektroniczne zajęcie tego aż tak bardzo nie ułatwi. Bo i tak bardzo często to konto jest już zajęte. Trzeba pamiętać, że aby zająć konto komornik musi otrzymać od Wierzyciela prawomocny nakaz. O czasu jego uprawomocnienia się dłużnik i tak będzie miał czas na wykonanie kilku ruchów po wypłatę środków z konta. Więc czy to aż tak bardzo zwiększy skuteczność czas pokaże?

Nowością w polskim prawie będzie komornicze wyjawienie majątku. „Wierzyciel, chcąc uzyskać wyjawienie majątku dłużnika, musiał wystąpić do sądu. Od jutra będzie mógł liczyć na to, że komornik będzie w stanie zastosować instytucję wyjawienia majątku, co oznacza, że będzie wzywał dłużnika do złożenia wykazu majątku pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Gdyby wezwany nie stawił się lub odmówił złożenia wykazu, komornik będzie mógł ukarać dłużnika grzywną, natomiast sąd na wniosek komornika – zarządzić przymusowe doprowadzenie dłużnika przez policję lub areszt trwający do miesiąca.

W przypadku egzekucji z ruchomości jej sprzedaż będzie możliwa dopiero po uprawomocnieniu się zajęcia. Do tej pory komornik mógł sprzedać rzecz także wtedy, gdy dłużnik złożył skargę do sądu.

Jest to bardzo dobre rozwiązanie. Komornik po zajęciu będzie musiał poczekać na uprawomocnienie się zajęcia. Dzięki temu w przypadku gdy komornik dokona zajęcia ruchomości, które nie należą do dłużnika będzie czas aby złożyć skargę.

Komornicy będą mieli także większe kompetencje w zakresie egzekucji z nieruchomości. To oni, a nie sądy będą m.in. sporządzać plany podziału nieruchomości, a potem je wykonywać.

Komornicy mają się komunikować z urzędami wyłącznie drogą elektroniczną, co ma skrócić czas trwania postępowań. Sprawniejsze ma być także rozstrzyganie zbiegów egzekucji między komornikiem sądowym a organami administracji. Skończyć się ma także dublowanie opłat egzekucyjnych. Wierzyciel nie będzie musiał już wskazywać sposobów prowadzenia egzekucji, choć będzie mógł je ograniczyć.

Elektroniczna licytacja będzie możliwa tylko na wyraźny wniosek wierzyciela. Nie będzie można wówczas pozostawić ruchomości pod nadzorem dłużnika, co wiąże się z kosztami, które poniesie wierzyciel. „Komornicy z całą pewnością będą zainteresowani wyszukiwaniem jak najmniej kosztownych form przechowywania” – ocenił Fronczek. Ogłoszenia o każdej licytacji ruchomości lub nieruchomości będą musiały być zamieszczane na portalu www.licytacje.komornik.pl