Weksel jako sposób zabezpieczenia kontraktu

Weksel jako sposób zabezpieczenia kontraktu

Weksel jest to dokument, w którym Twój dłużnik zobowiązuje się sam ( w przypadku weksla własnego) zapłacić Nam sumę pieniężną lub też poleca w nim innej osobie -zazwyczaj swojemu dłużnikowi, aby wypłacił pieniądze na Naszą rzecz ( weksel trasowany). W praktyce rzadko spotyka się weksle trasowane, gdyż trudno jest zrealizować, skoro zapłaty ma dokonać osoba trzecia, a nie bezpośrednio Twój dłużnik.

RADA

Nie przyjmuj weksla trasowanego, jeżeli nie znasz trasata ( czyli osoby, która ma zapłacić Nam dług na polecenie wystawcy weksla, tzn. Naszego kontrahenta.

Weksel najczęściej spotykany w obrocie gospodarczym to weksel in blanco, czyli taki, który nie jest jeszcze wypełniony, ale jest podpisany przez dłużnika. To jak zostanie wypełniony, zależy od wierzyciela.

Weksel in blanco może być zarówno wekslem własnym jak i trasowanym.

Co zyskamy zabezpieczając swoje należności wekslem ?

Weksel nie jest typowym zabezpieczeniem, nie chroni Nas przed niewypłacalnością dłużnika, który nie płaci. Jeśli jednak przyjąłeś weksel, a kontrahent nie dotrzymał terminu płatności np. za towar lub usługę, Państwa sytuacja będzie korzystniejsza, niż gdybyście weksla nie posiadali. Szybciej i taniej odzyskacie Swoją należność( niższe koszty, łatwiejsze postępowanie dowodowe, szybsze postępowanie sądowe)

Nakaz zapłaty zabezpieczy Waszą należność

Inną korzyścią jest, że wydany w postępowaniu nakazowym nakaz zapłaty stanowi automatycznie tytuł zabezpieczenia. Oznacza to, że zaraz po jego otrzymaniu możemy zwrócić się do komornika o zajęcie majątku dłużnika.

Kiedy warto przyjąć weksel

Należy pamiętać że to nie weksel stwarza ryzyko niedotrzymania należności, lecz to komu sprzedajemy towar. Jeśli klient jest niewiarygodny, nie należy sprzedawać mu towaru ani z formą płatności przelewem, ani za weksel.

Wekslem możesz płacić za swoje zobowiązania

Jako wierzyciel staraj się nie dopuścić do umieszczenia na wekslu klauzuli wyłączającej możliwość przeniesienia na inną osobę ( np. Klauzuli nie na zlecenie) Umożliwi to wówczas traktowanie weksla jako papieru wartościowego. Będziecie mogli Państwo nim regulować swoje zobowiązania, zdyskontować go uzyskując wcześniej gotówkę, albo sprzedać komuś, kto zechce w ten sposób uzyskać kompensatę swoich długów wobec Twojego dłużnika.

Najbardziej popularną formą przenoszenia weksla jest tzw indos. Przekazując w ten sposób weksel kolejnej osobie, np. Swojemu wierzycielowi, po prostu podpisujesz się na nim i stajesz się zobowiązany z weksla tak jak Twój dłużnik do zapłaty wskazanej na nim sumy pieniędzy wobec tego, kto go posiada. Stajesz się wtedy indosantem. Indosantów może być wielu i każdy z nich odpowiada za zapłatę weksla, chyba, że całkowicie wyłączył swoją odpowiedzialność, zaznaczając to na blankiecie wekslowym.