Windykacja na koszt dłużnika

Windykacja na koszt dłużnika

    Zaprzestaliście Państwo windykacji swojego dłużnika w obawie przed kosztami, które musielibyście ponieść? Wielu wierzycieli bezpowrotnie straciło w ten sposób pieniądze, które powinni otrzymać od nierzetelnego kontrahenta. Mamy na to rozwiązanie:windykacja na koszt dłużnika.To ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych umożliwiająca przerzucenie na dłużników kosztów windykacji Nasza Firma skutecznie odzyskuje od dłużników koszty windykacji, jakie musiał ponieść wierzyciel.

Dla kogo windykacja na koszt dłużnika ?

Celem ustawy o terminach zapłaty jest zachęcanie do stosowania krótkich terminów zapłaty oraz wprowadzenie możliwości rekompensaty za koszty związane z windykacją długu. Do tej pory na profesjonalne działania windykacyjne nie mogli pozwolić sobie wszyscy wierzyciele. Wspomniana ustawa ma ułatwić walkę z niesolidnymi płatnikami niemal każdemu przedsiębiorcy.

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 08 marca 2013 r. (Dz. U. z dnia 28 marca 2013 r.) obowiązuje w przypadku zadłużenia, które:

–powstało po 27.04.2013 r.

powstało między przedsiębiorcami

–jest wynikiem transakcji handlowej (odpłatny handel towarami, odpłatne usługi).

            WAŻNE

Aby móc odzyskiwać koszty windykacji od dłużnika, należy je najpierw ponieść. W praktyce oznacza to,że odzyskujemy od dłużnika w pierwszej kolejności należność główną (dług podstawowy), a następnie wierzyciel reguluje prowizję ustaloną na podstawie zawartej z Naszą Firmą umowy. Wówczas możemy dochodzić poniesionych przez wierzyciela kosztów windykacji od dłużnika. Windykacja na koszt dłużnika opiera się takiej samej procedurze jak w przypadku dochodzenia od dłużnika podstawowego długu: pierwszy krok to etap polubowny, jeśli jednak dłużnik odmawia zapłaty, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

Jakie korzyści mogą Państwo uzyskać???

Wierzyciel ma możliwość dwóch wariantów rekompensat, których może żądać od dłużnika:

  • kwotę 40 Euro przeliczoną na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Ta kwota jest należna wierzycielowi za każdym razem kiedy dłużnik przekroczy termin zapłaty ustalony w umowie bądź na fakturze, niezależnie od rzeczywiście poniesionych kosztów.

  • koszty przekraczające kwotę 40 Euro, jeśli koszty związane z windykacją długu przekroczą wartość 40 Euro.

Koszty windykacji to opłaty jakie wierzyciel musiał ponieść pośrednio lub bezpośrednio, aby odzyskać pieniądze od dłużnika, są to więc: wydatki poniesione w związku ze skorzystaniem z usług prawnika lub firmy windykacyjnej, koszty wywiadu gospodarczego, korespondencji, połączeń telefonicznych, wydatków na paliwo (w przypadku wyjazdów do dłużnika w celu negocjacji), koszty zapytań o dłużnika skierowanych do właściwych instytucji itp. Należy umieć udokumentować ww. wydatki.