Zastaw rejestrowy jako zabezpieczenie należności

Zastaw rejestrowy jest jedną z metod zabezpieczenia wierzytelności. Daje on przede wszystkim lepszą pozycje w procesie ściągania należności w stosunku do innych wierzycieli. Mając ustanowiony zastaw rejestrowy nie potrzeba odzyskiwać swoich pieniędzy w trakcie długotrwałego postępowania sądowego.

Zastaw rejestrowy polega na tym , że kontrahent lub inna osoba ( zastawca ) obciąża rzecz której jest właścicielem ( np. Samochód ) zastawem. Zastaw jest następnie wpisywany do rejestru zastawów, prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy. Efekt jest taki, że mamy prawo zaspokoić swoje roszczenie z tej obciążonej rzeczy w przypadku gdyby kontrahent nie zapłacił.

Przy ustanowieniu zastawu rejestrowego kontrahent nie ma obowiązku wydania rzeczy, którą obciąża zastawem. Jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ przedmiot obciążony zastawem pozostaje w jego rękach i nadal może z niego korzystać.

Dzięki temu Twój kontrahent nie powinien się sprzeciwiać ustanowieniu takiego zabezpieczenia, szczególnie jeśli jest uczciwy i zamierza zapłacić w terminie.

Zastaw można obciążyć rzecz osoby trzeciej.

Zastawem można obciążyć rzecz lub prawa, które niekoniecznie muszą stanowić własność kontrahenta. W takim przypadku będziemy mieli jak by dwóch dłużników : tego, który obciążył swoją rzecz zastawem, oraz tego, który zaciągnął u Nas jakiś dług.

W takiej sytuacji od Naszego wyboru będzie zależało, czy chcemy zaspokoić swoje roszczenie z rzeczy obciążonej zastawem, czy będziemy dochodzili należności z majątku tego dłużnika, który zaciągnął u Nas dług.

Ważne

Ustanowiony zastaw rejestrowy powoduje, że Nasza wierzytelność będzie zaspokojona z przedmiotu, który został obciążony zastawem rejestrowym z pierwszeństwem przed innymi wierzytelnościami.

Pierwszeństwo to nie przysługuje jedynie w stosunku do istniejących wierzytelności wobec Naszego kontrahenta,które wynikają z :

— kosztów egzekucyjnych

–należności alimentacyjnych

–należności za pracę za okres nie dłuższy niż z 3 miesiące

–rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby

niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci

–kosztów ostatniej choroby i zwykłego pogrzebu.

Jeżeli po ustanowieniu zastawu rejestrowego zastawca przeniesie własność rzeczy oddanej w zastaw na inną osobę, nie wpłynie to w żaden sposób na Naszą sytuację. Nadal będziemy mogli dochodzić swoich należności z tego przedmiotu.

Wyjątkiem od tej zasady będzie sytuacja, w której nabywca przedmiotu obciążonego zastawem udowodni, ze kupując ten przedmiot, działał w tzw. dobrej wierze ( tzn. zrobił wszystko, co należało, aby sprawdzić czy ten przedmiot który kupuje nie jest obciążony zastawem, np. Sprawdził rejestr zastawów, ale wpis rejestru nie był tam jeszcze ujawniony.

Ryzyko związane z zastawem rejestrowym

Przed ustanowieniem zastawu rejestrowego musimy przede wszystkim sprawdzić, czy przedmiot który ma być objęty zastawem, nie jest obciążony innym zastawem. Jest to bardzo istotne, ponieważ jeżeli ten sam przedmiot jest obciążony więcej niż jednym zastawem, pierwszeństwo zaspokojenia swojego roszczenia z tego przedmiotu będzie miał ten, kto pierwszy złożył wniosek o wpis do rejestru zastawów. Dniem złożenia tego wniosku jest dzień jego wpływu do sądu prowadzącego rejestr zastawów.

Może się zdarzyć, że osoba która obciążyła swoją rzecz zastawem, nie była do tego upoważniona ponieważ nie była jej właścicielem. Aby nadal móc zaspokoić swoje roszczenie w takiej sytuacji musimy wykazać, że w chwili ustanowienia zastawu rejestrowego działaliśmy w tzw. dobrej wierze a więc nie wiedzieliśmy, że ta osoba nie jest właścicielem rzeczy.

Zastawem rejestrowym można zabezpieczyć swoją wierzytelność zarówno:

— przed powstaniem zadłużenia

— po powstaniu takiego zadłużenia ( np. w chwili w której zgodnie z zawartą umową kontrahent powinien uregulować należność za dostarczony towar, ale tego nie zrobił)

Rzeczy na których można ustanowić zastaw rejestrowy

Zastaw można ustanowić tylko na rzeczach ruchomych ( oprócz statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego) oraz na prawach majątkowych, jeżeli są one zbywalne.

Ważne

Zastawem rejestrowym nie można obciążyć nieruchomości.