Hipoteka Przymusowa

Hipoteka Przymusowa

Ustanowienie hipoteki na nieruchomości kontrahenta jest jedną z metod zabezpieczenia wierzytelności. Hipoteka daje przede wszystkim lepsza pozycję w procesie ściągania należności w stosunku do innych wierzycieli Twojego dłużnika.

Jak ustanowić hipotekę przymusową?

Hipoteka przymusowa to nie tylko domena egzekucji administracyjnej prowadzonej w celu ściągnięcia należności podatkowych czy zaległych składek ZUS. Hipotekę przymusową na nieruchomości dłużnika może uzyskać każdy wierzyciel, o ile tylko dysponuje odpowiednim tytułem wykonawczym (np. wyrokiem sądu zaopatrzonym w klauzulę wykonalności) lub tytułem zabezpieczenia (np. postanowieniem sądu o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia, nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym).

Ważne

Hipoteką można obciążyć tylko i wyłącznie nieruchomość. Nigdy nie można obciążyć rzeczy ruchomej ( np. Samochodu, maszyn, urządzeń). Takie działania będą po prostu nieważne.

Wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika daje lepszą pozycję w przypadku ewentualnej egzekucji z nieruchomości przez kilku wierzycieli wedle zasady „kto pierwszy, ten lepszy”. Takie pierwszeństwo w przypadku podziału sumy uzyskanej z egzekucji zapewnia jednak hipoteka przymusowa wpisana przed zajęciem nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym przez innych wierzycieli. W trakcie postępowania egzekucyjnego wierzyciele mogą również wnosić o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej, jednak nie może ona już wyprzedzać należności wierzycieli, którzy wcześniej rozpoczęli lub przyłączyli się do egzekucji z danej nieruchomości.

Uwaga

W wydziałach prowadzących księgi wieczyste w systemie elektronicznym istnieje możliwość sprawdzenia księgi wieczystej poprzez wywołanie jej na ekran monitora (bezpłatnie). Dopiero wtedy, gdy z treści księgi wynika, że nasz dłużnik jest właścicielem nieruchomości albo jej współwłaścicielem warto złożyć wniosek o wydanie odpisu z księgi.

Aby wpisać hipotekę przymusową, musimy nasz tytuł egzekucyjny opatrzyć klauzulą wykonalności. W tym celu musimy złożyć odpowiedni wniosek do sądu, przed którym sprawa została zakończona (sąd I lub II instancji, przy czym w drugim przypadku, zadzwońmy do sądu czy akta nadal się tam znajdują.

Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w kolejności określone kategorie kosztów i należności, poczynając od kosztów egzekucyjnych i należności alimentacyjnych, poprzez należności zabezpieczone hipoteką (w kategorii 5) aż po należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję (kategoria 9) i inne należności. Zatem w celu zwiększenia szans na zaspokojenie wierzytelności warto postarać się o jej przesunięcie z kategorii 9 do 5. W tym celu wystarczy ustanowić hipotekę na nieruchomości kontrahenta. W porównaniu z innymi, „zwykłymi” wierzycielami, ten, który jest „hipotecznym”, ma komfortową sytuację. W pierwszej kolejności, poza oczywiście należnościami z wyższych kategorii, to właśnie jego wierzytelność zostanie spłacona przed innymi i bez proporcjonalnego podziału.

Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa). Wystarczy wniosek do sądu, 200 zł tytułem opłaty sądowej i załączony w oryginale tytuł wykonawczy. Na nic się zda kopia wyroku poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem. Podstawą wpisu w księdze wieczystej hipoteki przymusowej może być tylko oryginał tytułu wykonawczego.