Ubezpieczenie członków rodziny w firmie w której pracujemy. Jak to zrobić?

Ubezpieczenie członków rodziny w firmie w której pracujemy. Jak to zrobić ?

Pracując w firmie, w której jesteśmy zatrudnieni mamy możliwość ubezpieczenia zdrowotnego najbliższych członków rodziny.

Tymi osobami są :

1.Dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo inne dziecko, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, jeżeli uczy się dalej – do ukończenia 26 lat, a jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne – bez ograniczenia wieku,

2.małżonka

3.rodziców, dziadków itp., którzy są we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną.

Zgłoś członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli:

nie ma On obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. Jako pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, bezrobotny.

Jak to zrobić

Należy wypełnić specjalny druk ZUS ZCNA dla członków rodziny i przekazać go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Naszego pracodawcy. Taki druk można pobrać ze strony www.e-inspektorat.zus.pl lub dostaniemy go w siedzibie ZUS.