Wolny dzień za święto przypadające w sobotę -zasady przyznawania.

Wolny dzień za święto przypadające w sobotę – zasady przyznawania.

Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi dnia wolnego na święto przypadające w okresie rozliczeniowym przypadające w innym dniu niż niedziela.

Obowiązek ten wynika z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 roku o sygnaturze akt K 27/11 zgodnie z którym pracownikom za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy przysługuje inny dzień wolny.
W związku z tym proszę pamiętać, iż przysługuje Państwu dzień wolny za święto, które przypada w sobotę (lub innym dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy).

Święta wypadające 2017 roku to 11 Listopada

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę, należy oddać pracownikowi w okresie rozliczeniowym jaki obowiązuję dany zakład pracy.

Ważne

Za święto, które przypada w Niedzielę pracownikom nie przysługuje dzień wolny w innym terminie.

Święto wypadające w sobotę – wolne dla nauczycieli?

Nauczyciela w tym przypadku obowiązuje Karta Nauczyciela (art. 42c ust. 3 i 4), który jasno stwierdza, że nauczyciel otrzyma dzień wolny lub wynagrodzenie za nie, jeśli pracował w tym dniu. Zatem pracownicy oświaty nie skorzystają z obniżenia tygodniowego wymiaru godzin, jeśli święto przypada w ich dzień wolny (np. w sobotę). Karta Nauczyciela nie przewiduje okresów rozliczeniowych a to znaczy, że ustalony pięciodniowy tydzień pracy może ulec skróceniu wtedy, kiedy w dzień roboczy dla nauczyciela przypada święto.